Šta donosi novi pravilnik o elektronskom fakturisanju

Od 1. jula 2023. godine stupio je na snagu novi Pravilnik o elektronskom fakturisanju, što je važno za sve one privredne subjekte koji izdaju elektronske fakture.

Pravilnikom su definisani:

 • pristup sistemu elektronskih faktura
 • pristupanje i korišćenje elektronskih faktura
 • način primene standarda elektronskog fakturisanja
 • minimalni sadržaj elektronske fakture, izostavljanje elemenata elektronske fakture, obaveza iskazivanja dodatnih elemenata na osnovu drugih propisa
 • evidentiranje obračuna PDV-a u SEF-u
 • postupanje u slučaju nastupanja privremenog prekida u radu SEF-a
 • korišćenje podataka iz SEF-a
 • način postupanja Centralnog informacionog posrednika

Pravilnik je odredio sve vrste elektronskih faktura i zahteva za isplatu.  Definisana su i pravila kada se izdaju pojedine vrste e-faktura. Takođe, definisane su poreske kategorije i način njihovog iskazivanja, kao i način dostave prateće dokumentacije u formi priloga elektronskoj fakturi.

Po pravilniku, tipovi subjekata registracije su:

 • privredno društvo,
 • preduzetnik,
 • udruženje,
 • stečajna masa i fondacija/zadužbina,
 • sportsko udruženje,
 • komora,
 • korisnik javnih sredstava i drugo.

Iz firme Creative Finance, iza koje stoje ljudi sa dugogodišnjim iskustvom iz računovodstva i poreskog konsaltinga napominju da se ove izmene odnose na sve privredne subjekte koji u Republici Srbiji izdaju elektronske fakture. Među njima je i određeni broj ruskih firmi, čiji je broj posebno porastao u prethodnoj godini, a kojima u Beogradu pružaju usluge računovodstva, odnosno na ruskom Бухгалтерия Белград.

Novim pravilnikom predviđeno je da korisnik sistema elektronskih faktura pristupi i koristi sistem elektronskih faktura neposredno ili preko informacionih posrednika. Posrednik mora da ima saglasnost ministarstva nadležnog za poslove finansija i jedan korisnik može imati samo jednog posrednika.

Na snazi i dalje ostaje pravilo da se avansni račun mora evidentirati najkasnije narednog dana od dana avansne naplate. I pored člana 42 zakona o PDV-u, trgovci neće biti u obavezi da uz šifru dodaju i vrstu robe. Ostaje i obaveza izdavanja pa storniranja fiskalnih računa izdatih u maloprodaji, kao i u javnim preduzećima, uz obavezu izdavanja i elektronske fakture.

Šta novi pravilnik znači za one privredne subjekte koji obračunavaju PDV

Svi privredni subjekti koji obračunavaju PDV i vode poslovne knjige (eng. accounting) u obavezi su da elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a vrše zbirno, odnosno pojedinačno za poreski period u roku za podnošenje poreske prijave u skladu sa Zakonom o PDV. Definisano je koje podatke moraju da sadrže Zbirna evidencija PDV i Pojedinačna evidencija PDV.

U slučaju da elektronska faktura nije izdata do isteka roka za predaju poreske prijave za poreski period za koji je nastala poreska obaveza, u Pojedinačnoj evidenciji za taj poreski period vrši se evidentiranje PDV-a koji je obračunat. U periodu izdavanja e-fakture u Zbirnoj evidenciji PDV za poreski period na koji se odnosi elektronska faktura iznos PDV evidentira se u polju u kojem se iskazuju podaci o smanjenju PDV.

U slučaju kada obveznik PDV-a izda dokument o smanjenju poreske osnovice, neophodno je obaveštenje primaoca da je izvršio ispravku odbitka prethodnog poreza. Isto pravilo važi i prilikom storniranja elektronske fakture.

Do 31. decembra 2023. godine, nadležni organ u postupcima provere pravilnosti elektronskog evidentiranja obračuna PDV neće uzimati u obzir pogrešno iskazane podatke ako je tačan ukupan iznos evidentiranog PDV.

U slučaju privremenog prekida u radu sistema elektronskih faktura, Centralni informacioni posrednik će o tome obavestiti korisnike sistema elektronskih faktura  putem portala sistema elektronskih faktura. U slučaju kada nastupi privremeni prekid u radu sistema, elektronska faktura smatraće se dostavljenom u trenutku kada sistem ponovo bude u funkciji.