Pripremite overu originalnih dokumenata za potrebe odlaska u inostranstvo

Prilikom privremenog odlaska u inostranstvo ili utvrđivanja verodostojnosti ličnih ili obrazovnih dokumenata, države koje su potpisnice Haške konvencije ukinule su ozakonjenje dokumenata iz drugih država. Upravo zbog navedenog, potrebno je pribaviti Apostille pečat na originalni dokument, pri čemu se za navedeni slučaj treba obratiti zemlji i instituciji u kojoj je dokument izdat. Ovakvim pečatom uvedene su olakšice prema stepenu ozakonjenja odnosno potvrde važnosti dokumenata. Osnovni sudovi u gradovima Republike Srbije imaju nadležnost izdavanja Apostille pečata kao i potpisivanje dokumenata. U susednim državama, postoje slični i adekvatni državni organi.

Međunarodna overa Apostille pečatom u Beogradu

Prvi osnovni sud ima nadležnost za utvrđivanje verodostojnosti originalnih dokumenata sa rangom međunarodne overe. Osobe koje imaju lična dokumenta sa prebivalištem u glavnom gradu Republike Srbije, Apostille pečat u Beogradu mogu dobiti u Osnovnom sudu na adresi Nikole Tesle 42a. Pre same overe, neophodno je podneti adekvatnu prijavu u vidu zahteva. Usled nemogućnosti ličnog podnošenja zahteva, prijavu mogu izvršiti i druga ovlašćena lica.

Pre nego što zatražimo Apostille pečat u Beogradu, neophodno je definisati potrebu samog dokumenta, njegovu važnost i ustanovu za koju je potreban. Za proces overe je neophodna fotokopija originala kao i dokument koji je potrebno overiti. Za overu Apostille pečatom u Beogradu i drugim gradovima, neophodna je uplata sudske takse koja zavisi od tipa dokumenta.

Prilikom overe Apostille pečatom u Beogradu, dokument se odnosi na potpisivanje predsedniku suda a nakon toga nadležnom Ministarstvu pravde. Kao krajnji proces overe, dokument podleže utvrđivanju verodostojnosti od strane Ministarstva spoljnih poslova sa predstavništvom u Beogradu. Pojedina obrazovna dokumenta poseduju dodatak, kao što je slučaj sa izdatim diplomama Univerziteta u Beogradu. Na osnovu Haške konvencije, overa se može izvršiti na originalu dokumenta pri čemu overa na dodatku dokumenta ima podjednaku važnost. Pod proces utvrđivanja verodostojnosti Apostille pečata, podleže žig pečata, otisak i potpis nadležnog lica. Nakon overe dokumenata sledi prevod na određeni strani jezik i pečat sudskog tumača na prevedena dokumenta od međunarodnog značaja.

Poslovi koje obavljaju sudski tumači

Prilikom saradnje sa državama u inostranstvu i podnošenja dokumenata od važnosti za ostvarivanje međunarodne saradnje, zaposlenja ili uspostavljanja radnog odnosa, neophodna je overa istih od strane sudskog tumača. Postoje sudski tumači za brojne jezike, koji se koriste na osnovu potrebe samih lica. Sudski tumač pre svega mora biti obrazovan uz izuzetno poznavanje stranog jezika za koji je javni konkurs raspisan. Ministarstvo pravde Republike Srbije, poseduje nadležnost za formiranje javnih konkursa uz svu potrebnu kvalifikaciju kandidata.

Pored poznavanja potrebnog stranog jezika, dobro poznavanje pravne terminologije i fraza u tom kontekstu ima veliku važnost. Sudski tumač je zanimanje koje čini veliku perspektivu i profesionalno napredovanje, pri čemu svaki osnovni sud mora posedovati navedeno obrazovno lice. Pored sudova koji poseduju sudskog tumača, pravna i fizička lica kroz proces saradnje sa inostranim institucijama takođe moraju imati navedeno lice. Sudski tumač poseduje pečat kojim se overavaju dokumenta od važnosti uz izdavanje potvrda. Prilikom prevođenja dokumenata na željeni jezik, potpisan i overen pečat utvrđuje pravilnost i podudarnost samog prevoda. Saradnja sa sudskim tumačem može biti od osnovnog suda do brojnih institucija i organizacija.