Najbolje mašine za pripremu zemljišta pri setvi suncokreta

Ukoliko se bavite uzgojem suncokreta i potrebne su vam dodatne informacije o pripremi zemljišta za setvu, ovo je tekst za vas. Za visok i stabilan prinos kukuruza, pored ostalih agrotehničkih mera i pravilnog odabira hibrida, potrebno je primeniti i takav sistem obrade zemljišta koji obezbeđuje stvaranje povoljnih uslova za pravilan i uspešan razvoj korenovog sistema.

Šta je predsetvena priprema zemljišta, zašto je važna priprema za povećan prinos suncokreta, kako se vrši priprema i koje mašine trebate koristiti saznajte u nastavku teksta.

Zašto je važna predsetvena priprema zemljišta?

U zavisnosti od tipa zemljišta predsetvenu pripremu treba obaviti 7 do 10 dana pred setvu. U tom periodu dolazi do sleganja setvenog sloja. Najbolje vreme za predsetvenu pripremu je u proleće, kad se površina zemljišta prosuši (ako je osnovna obrada obavljena u jesen).

Ukoliko se vrši priprema odmah posle zimskog oranja, a pre mraza, vlaga će se bolje očuvati u zemljištu. Zemlja ispod kultivisanog sloja, a pod uticajem mraza biće manje sabijena. Na ovaj način semena će se lakše probijati do vlage. Adekvatnom predsetvenom pripremom zemljišta treba obezbediti odgovarajuće agrotehničke uslove za što bolju klijavost semena i kasniji razvoj biljaka, a to je rastresit površinski sloj koji će prekriti seme i optimalno zbijenu posteljicu na koju će seme biti položeno.

Tvrda posteljica i mek pokrivač je idealno okruženje koje će obezbediti optimalan prinos vaših useva. Rastresiti sloj smanjuje otpor klici pri nicanju, a donji obezbeđuje dobar kontakt između semena i zemljišnih čestica. Predsetvena pripremana utiče na kvalitet, brzinu setve i ujednačenu dubinu setve.

Predesetvenom pripremom obrađuje se zemljište, a to predstavlja:

  • otklanjanje neravnina stvorenih nakon osnovne obrade,
  • stvaranje povoljne strukture oraničnog sloja zemljišta
  • mešanje površinskog sloja radi bržeg zagrevanja zemljišta.

Priprema zemljišta za setvu suncokreta

Najbolje rezultate suncokret daje na dubokim, plodnim i strukturnim zemljištima, slabo kisele i neutralne reakcije. Kao pretkulture ne smeju se sejati sve one koje imaju zajedničke bolesti i štetočine sa suncokretom, a najbolje pretkulture su mu strna žita (pšenica), a on je dobar predusev za pšenicu i kukuruz.

Nakon ranih pretkultura (pšenica), odmah posle žetve ore se zemljište na 10 cm dubine, a u prvoj polovini avgusta ore se na 20 cm dubine. Dobro je nakon svakog oranja poravnati površinu. Duboko oranje (do 40 cm dubine) izvodi se krajem septembra ili početkom oktobra, zatim se zemljište tanjira, drlja i pred setvu prolazi se mašinom za predsetvenu pripremu. Posle kasnih pretkultura obavlja se duboko jesenje oranje.

Suncokretu treba osigurati dovoljno azota. Veća važnost pridaje se đubrenju fosfornim đubrivima jer suncokret jako dobro koristi kalijum iz zemljišta. Fosfor je važan za oblikovanje generativnih organa, cvetanje i oplodnju. Količine hraniva zavise o plodnosti zemljišta i planiranom rodu. Na osrednje plodnim zemljištima treba osigurati oko 100 kg/ha azota, 120 kg/ha fosfora i oko 140 kg/ha kalijuma.

Na siromašnijim zemljištima kao i količine treba povećati, a na plodnijim smanjiti. Pri dubokom jesenjem oranju unosi se polovina fosfornih i kalijumovih đubriva i oko 1/5 azotnih đubriva, a ostatak se unosi u pripremi zemljišta pred setvu.

Setvu treba započeti kada se setveni sloj ugreje na ok 8 °C, a to je u početku aprila. Seje se sejalicama na međuredni razmak od 70 cm i razmak u redu od 25 – 30 cm. Suncokret se seje na konačan sklop (nema proređivanja) i na dubinu od oko 5 cm (8 cm je donja granica za setvu). Količina semena zavisi od njegove klijavosti i čistoće, mase 1 000 zrna i gustine sklopa, a najčešće je potrebno od 4 – 6 kg/ha.

Mašine za predsetvenu pripremu zemljišta

Kao što smo već naveli, za obavljanje predsetvene pripreme zemljišta treba odabrati mašine sa najmanjim brojem prohoda. Najbolje mašine za taj posao su setvospremači i germinatori (kompleksni setvospremači).

Setvospremač je priključna mašina za traktore, jednostavne i robusne konstrukcije. Kako bi dali što bolje rezultate, najkvalitetniji setvospremači imaju dodatne funkcije. Ramske konstrukcije nisu kruto vezane za osnovnu gredu mašine, već se slobodno kreću oko horizontalne šipke, što joj omogućava da savladava neravnosti terena. Omogućeno je vrlo jednostavno podešavanje visine ramske konstrukcije, a na taj način podešava se radna dubina setvospremača.

I ono što je takođe bitno, kod modela setvospremača sa dodatnim radnim krilima omogućeno je hidraulično spuštanje i podizanje krila, tako da ga vrlo jednostavno možete sklopiti i rasklopiti bez dodatnog alata i velike snage.

Germinator je kompleksni setvospremač koji u jednom prohodu sprovodi kompletnu operaciju pripreme površinskog sloja zemljišta za setvu. Veoma je korisno ali i ekonomično oruđe, njime ćete dosta uštedeti vremena i goriva, a ovaj način se izbegava i nepotrebno gaženje zemljišta. Sastavljen je od ramske konstrukcije, ravnajuće letve koja se nalazi u prednjem delu, radnih tela (S opruge) i ukoliko je veći model poseduje dve ili više krila.

Ponuda setvospremača i germinatora

Ukoliko želite da sada kupite setvospremač ili germinator, naš predlog je da pogledate mašine kompanije “Huđik” koja predstavlja jednu od vodećih kompanija na domaćem tržištu kada su u pitanju priključne mašine.

Na sajtu kompanije Hudjik pogledajte spisak prodajnih mesta na kojima možete uživo videti mašine i popričati sa stručnim osobljem, a ukoliko niste u mogućnosti da posetite neko od prodajnih mesta možete ih pozvati telefonom.